รายการจับต้นชนปลาย 25 มีนาคม 2559 

เรื่องเด่นเย็นนี้ย้อนหลัง 17 มีนาคม 2559 

เรื่องเด่นเย็นนี้ 3 พฤศจิกายน 2558 

รู้สู้ภัยพิบัติ 28 ธันวาคม 2558

เรื่องเด่นเย็นนี้ 13 สิงหาคม 2558