วิทยากรบรรยายเรื่องยานพาหนะที่ปลอดภัย (Safer Vehicles)

          รศ.ดร. จุฬาลักษณ์ ค้าไม้ ผู้ประสานงานหลักสูตรวิศวกรรมการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์ได้รับเชิญเพื่อร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องยานพาหนะที่ปลอดภัย (Safer Vehicles) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางถนนในสังกัดกระทรวงคมนาคมและผู้เกี่ยวข้องในการปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการลดอุบัติเหตุทางถนน ฯ เมื่อวันที่ 6 ตค 59

Assoc. Prof. Dr. Julaluk Carmai ASAE Program Coordinator was invited to give a talk on Safer Vehicles at the workshop :revision of action plan to reduce road accidents organized by ministry of transportation .

20161013 000503000 iOS

20161013 000501000 iOS

20161013 000506000 iOS

20161013 000508000 iOS