โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สายประสิทธิ์  เกิดนิยม หัวหน้าศูนย์วิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บรรยายในหัวข้อ "เทคโนโลยีและการจัดการที่ทันสมัยสู่ยานพาหนะที่ปลอดภัยและยั่งยืน"

       เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ณ ห้อง MR216 ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา จัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย ได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชน ร่วมจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด "ลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน" ในระหว่างวันที่ 6-7 ธ.ค.นี้

221259

           นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ แก่สื่อมวลชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสื่อด้านความปลอดภัยทางถนน Road Safety Journalism Fellowship : Slow Speed Save Life ในปี2559 (รุ่นที่ 1) และปี 2560 (รุ่นที่ 2)  ทั้ง 2 รุ่น จำนวน 32 คน และองค์กรต้นสังกัด 17 องค์กร

 238288

238288

S 19964105