งานแถลงข่าว โครงการวิจัยและประเมินการติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นส่วนของรถพยาบาลในขณะรับแรงกระแทก เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมโพธาลัย เลเชอร์ พาร์ค กรุงเทพ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) ร่วมกับ บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด ลงนามความร่วมมือจัดทำโครงการวิจัยและประเมินการติดตั้งชิ้นส่วนของรถพยาบาลใจขณะรับแรงกระแทก โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สายประสิทธิ์ เกิดนิยม อาจารย์ประจำสาขาวิชา วิศวกรรมการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์ (ASAE) เป็นหัวหน้าศูนย์การทดสอบยานยนต์และหัวหน้าโครงการฯ
กล่าวเปิดงานและบรรยายหัวข้อการดำเนินการและผลลัพธ์ของโครงการ โดยคุณชาญชัย อุดมลาภธรรม ประธานบริหาร บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณพิไลย นรสิงห์ คณบดี TGGS ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดการแถลงข่าว
ต่อมารองศาสตราจารย์ ดร. สายประสิทธิ์ เกิดนิยม ได้ขึ้นกล่าวรายงานผลการทดสอบติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นส่วนของรถพยาบาลในขณะรับแรงกระแทก ซึ่งได้ทำการทดสอบไปเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 พร้อมทั้งตอบคำถามจากผู้เข้าร่วมงาน เกี่ยวกับงานวิจัย และการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงภายในงานยังจัดแสดงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งไว้ในรถพยาบาล และรถพยาบาลต้นแบบที่ผ่านการประเมินและทดสอบ รวมไปถึงอุปกรณ์พยาบาลต่าง ๆ

 

1IMG 0138

IMG 0113

IMG 0120

IMG 0123

IMG 0131