ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา
“การวิจัยเชิงนวัตกรรมและการทดสอบยานยนต์: การพัฒนาที่นั่งเด็กนักเรียนในรถกระบะดัดแปลง”

รายละเอียดตามด้านล่าง

 

Child seat pickup

กำหนดการสัมมนา
“การวิจัยเชิงนวัตกรรมและการทดสอบยานยนต์: การพัฒนาที่นั่งเด็กนักเรียนในรถกระบะดัดแปลง”
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561
ณ ห้องประชุมชั้น 9  อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

13.00 น. ลงทะเบียน
13.15 น. ประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา
13.20 น. บรรยายผลการวิจัยหัวข้อ “การพัฒนาที่นั่งเด็กนักเรียนในรถกระบะดัดแปลง”
- วัตถุประสงค์
- มาตรฐานที่นั่งและการทดสอบ
- ขั้นตอนการออกแบบที่นั่งเด็กในรถกระบะและผลการศึกษาวิจัย
14.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 น. บรรยายหัวข้อ “การประเมินคุณภาพความปลอดภัยของที่นั่งเด็กสำหรับรถยนต์ใหม่ในระดับอาเซียน”
- ขั้นตอนการประเมินทางวิศวกรรมของที่นั่งเด็กสำหรับรถยนต์ใหม่
- อุปกรณ์และเครื่องทดสอบทางวิศวกรรมที่จำเป็นต้องใช้ในการประเมิน
- ผลการประเมินที่นั่งเด็กที่มีจำหน่ายในประเทศอาเซียน
15.30 น. ถามตอบ
15.40 น เยี่ยมชมสิ่งประดิษฐ์นวัตถกรรมการออกแบบที่นั่งเด็กในรถกระบะดัดแปลง หน้าตึกสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16.00 น. ปิดงานสัมมนา